Cảm ơn… “cô Vy”

Covid-19 khiến nền kinh tế bị khủng hoảng và làm ngưng trệ  hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng lại có nhiều doanh nghiệp cám ơn Covid-19 (cô Vy) vì đã khiến họ phải “chạy” nhanh hơn, sáng kiến hơn để đóng góp giá trị cho cộng đồng. Đây cũng là ý chí thực nghiệp theo tinh thần của cố danh nhân Lương Văn Can.

Theo: Doanh Nhân Sài Gòn

Bình Luận